ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EMPIST ΕΠΕ

Στον παρόντα τομέα εξειδικεύονται και αναλύονται οι όροι παροχής υπηρεσιών της EMPIST ΕΠΕ προς τους Πελάτες – αντισυμβαλλομένους της, δίνονται ορισμοί σε συχνά χρησιμοποιούμενες έννοιες, επεξηγούνται υποχρεώσεις της EMPIST ΕΠΕ και του εκάστοτε Πελάτη και συμπληρώνονται οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ τους και που παραπέμπουν στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σκοπός του παρόντος είναι η διασφάλιση της πληρότητας των όρων της υπογραφείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με σκοπό τη βέλτιστη επικοινωνία και συνεργασία των συμβαλλομένων.

Ταυτόχρονα, οποιοσδήποτε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει πρόσβαση στους όρους παροχής των υπηρεσιών, πριν από  τη συνεργασία του με την EMPIST ΕΠΕ, προκειμένου να γνωρίζει εκ των προτέρων λεπτομέρειες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.


1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Τα συμβαλλόμενα μέρη (η εταιρεία EMPIST ΕΠΕ ως «Πάροχος» και ο εκάστοτε Πελάτης) που συνάπτουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής συμφωνούν στη σύμβαση αυτή οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται να έχουν τις κάτωθι έννοιες:

Πάροχος: Η εταιρεία EMPIST ΕΠΕ.

Πελάτης: Το αντισυμβαλλόμενο μέρος της EMPIST ΕΠΕ (Πάροχος) στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

Σύμβαση: Το ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που συνάπτεται μεταξύ του Παρόχου και του Πελάτη, το οποίο περιέχει εξατομικευμένους όρους και το οποίο παραπέμπει στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών ως αναπόσπαστο μέρος του.

Πρόγραμμα ή αλλιώς Λογισμικό ή Εφαρμογή ή software: Λογίζονται τα προγράμματα των τρίτων εταιρειών- κατασκευαστών που αναφέρονται στον όρο 6 τα οποία εκτελούν ορισμένες εργασίες στα υπολογιστικά συστήματα του Πελάτη και χρησιμοποιούνται από τον Πάροχο για την παροχή των υπηρεσιών του σε αυτόν.

Αμοιβή ή αλλιώς τίμημα ή χρέωση: Το χρηματικό ποσό το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ως προσήκον και ανταποκρινόμενο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, υποχρεούται ο Πελάτης να το καταβάλλει στον Πάροχο, όπως αυτό εξειδικεύεται στη σύμβαση.

Παρεχόμενη Υπηρεσία: Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στην εκάστοτε σύμβαση μεταξύ Πελάτη και Παρόχου, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των παρόντων όρων, στους οποίους εξειδικεύεται περαιτέρω το είδος των υπηρεσιών που παρέχει ο Πάροχος στον Πελάτη.

Τεχνικός του Πελάτη: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις για να υποστηρίξει το τμήμα μηχανοργάνωσης του Πελάτη και το οποίο ορίζεται από αυτόν ως υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με τον Τεχνικό του Παρόχου.

Τεχνικός του Παρόχου: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει επαρκή κατάρτιση για την αντιμετώπιση των τεχνικών θεμάτων που τυχόν προκύψουν κατά την παροχή των υπηρεσιών από τον Πάροχο προς τον Πελάτη, και το οποίο επιχειρεί την επίλυση του εκάστοτε παρουσιαζόμενου προβλήματος. Για τους σκοπούς της σύμβασης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και οι λοιποί υπάλληλοι του Παρόχου και εν γένει οι προστηθέντες από αυτόν ή βοηθοί εκπληρώσεως του.

Ticket: το δελτίο αναφοράς προβλημάτων που συντάσσεται από τον Πελάτη ή τον Πάροχο κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης από τον Πελάτη. Η ενημέρωση είναι πάντα έγγραφη και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις δύναται να είναι προφορική. Μόνον η έγγραφη ενημέρωση δημιουργεί υποχρέωση για τον Πάροχο.

Εξ’ αποστάσεως επίλυση: Ως τέτοια θεωρείται τόσο η απόπειρα επίλυσης όσο και αυτή η επίλυση του προβλήματος που ενδεχομένως να παρουσιαστεί στον Πελάτη, η οποία θα λαμβάνει χώρα από τον Τεχνικό του Παρόχου, μέσω της παρέμβασης αυτού, από τα γραφεία του Παρόχου ή από άλλη τοποθεσία, σε ασφαλές περιβάλλον για τα αρχεία και δεδομένα του Πελάτη, χωρίς να απαιτείται η επί τόπου παρουσία του.

Εξοπλισμός του Πελάτη: Αναφέρεται όλος ο εξοπλισμός του Πελάτη ο οποίος δηλώνεται από εκείνον στη σύμβαση και ο οποίος αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης ή επηρεάζεται, αμέσως ή εμμέσως, από την εφαρμογή της.

Εξοπλισμός του Παρόχου: Αναφέρεται ο εξοπλισμός που ο Πάροχος χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Στην έννοια του εξοπλισμού συμπεριλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στον όρο 6 προγράμματα (λογισμικό, εφαρμογές) των τρίτων εταιρειών- κατασκευαστών που χρησιμοποιεί ο Πάροχος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Υποστήριξη και διαχείριση: σημαίνουν τις αναγκαίες εκείνες ενέργειες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν μεν να περιγραφούν αναλυτικά αλλά είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της υποδομής του πελάτη σε επίπεδο λογισμικού (software), πάντα εντός των ορίων που τίθενται κάθε φορά από τον κατασκευαστή του κάθε προγράμματος, που ο Πάροχος προτείνει και προμηθεύει τον Πελάτη, ύστερα από κοινή τους συμφωνία.

Ορθή λειτουργία: σημαίνει την εξ αποστάσεως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παρόχου παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των υποστηρικτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών, καθώς και του λογισμικού που ο Πάροχος προτείνει και προμηθεύει τον Πελάτη, κατά τα κατωτέρω, με σκοπό την διάγνωση και επίλυση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών των συστημάτων του μόλις αυτές παρουσιαστούν και σύμφωνα προς τον χρόνο απόκρισης του Παρόχου, όπως αυτός εξειδικεύεται κατωτέρω. Η επί τόπου παρουσία τεχνικών του Παρόχου, όπου αυτό, κατά την κρίση του, απαιτηθεί, δεν αποκλείεται.

Χρόνος απόκρισης: νοείται το χρονικό εκείνο διάστημα μέσα στο οποίο ο Πάροχος οφείλει, κατά προτεραιότητα, να ξεκινήσει τις διαδικασίες διάγνωσης ενός ανακύψαντος προβλήματος που του ανέφερε ο Πελάτης.

Ανωτέρα βία: Κάθε γεγονός εξαιρετικό και απρόβλεπτο, αντικειμενικό ή υποκειμενικό, και το οποίο δεν θα μπορούσε να προληφθεί, ακόμα και λαμβάνοντας μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: ο Πελάτης, ο οποίος και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ο ίδιος συλλέγει και επεξεργάζεται.

Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται με τον Πελάτη και επεξεργάζεται για λογαριασμό του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: σημαίνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επί βάσεων δεδομένων και καταλόγων και δικαιωμάτων φωτογραφίας), και για τις ανάγκες των παρόντων όρων συμπεριλαμβάνει και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επί σχεδίων, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία και κάθε άλλη μορφή καταχωρημένων ή μη καταχωρημένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


2.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η διάρκεια της σύμβασης και το ακριβές χρονικό έναρξης και λήξης της, ορίζονται εξατομικευμένα στη σύμβαση. Κατά την ημερομηνία λήξης της συμβατικής διάρκειάς της, η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα και καθίσταται αορίστου χρόνου με τους ίδιους όρους, εκτός εάν ζητηθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος η μη ανανέωση της. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να ζητήσουν τη μη ανανέωσή της σύμβασης κατά τα προαναφερθέντα, διά έγγραφης ειδοποίησης που αποστέλλεται στο αντισυμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την οριζόμενη στην εκάστοτε σύμβαση ημερομηνία λήξης της.

Εφόσον η σύμβαση καταστεί αορίστου χρόνου κατά τα ανωτέρω, δύναται να καταγγελθεί οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την καταγγελία τηρείται προθεσμία προειδοποίησης του έτερου μέρους τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, ήτοι το έτερο μέρος ενημερώνεται τουλάχιστον εξήντα ημέρες προ της ημερομηνίας επελεύσεως των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση λύεται και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στον Πάροχο τα ποσά των υπηρεσιών για τα οποία έχει τιμολογηθεί μέχρι την ημερομηνία επέλευσης της καταγγελίας.  Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης χωρίς την τήρηση της προαναφερθείσας προθεσμίας προειδοποίησης  των εξήντα ημερών, η σύμβαση και πάλι λύεται, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στον Πάροχο τα ποσά των υπηρεσιών για τα οποία έχει τιμολογηθεί μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αλλά χωρίς να αποκλείονται στην περίπτωση αυτή αξιώσεις του Παρόχου έναντι του Πελάτη, για την επανόρθωση κάθε ζημίας που ο Πάροχος υπέστη εξαιτίας αυτής της απροειδοποίησης καταγγελίας.

Η σύμβαση δύναται να καταγγελθεί αμέσως, ήτοι χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, εφόσον οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, και εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, εφόσον αυτό συμβεί και για το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο νομικό πρόσωπο και δεσμεύουν αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση λύεται και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στον Πάροχο τα ποσά των υπηρεσιών για τα οποία έχει τιμολογηθεί μέχρι την ημερομηνία επέλευσης της καταγγελίας.

Για τους σκοπούς της σύμβασης, η καταγγελία δύναται να πραγματοποιείται και διά μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δηλώνει στη σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι άδειες χρήσης προγραμμάτων- εφαρμογών που ο Πάροχος παρέχει στον Πελάτη, παύουν να ισχύουν την ημέρα λήξης της, άνευ προηγούμενης οχλήσεως του Πελάτη. Τυχόν λειτουργία των αδειών χρήσης κάποιων προγραμμάτων- εφαρμογών και μετά το πέρας της λήξης της σύμβασης δεν δημιουργεί ουδεμία υποχρέωση προς τον Πάροχο και δεν γεννά κανένα δικαίωμα για τον Πελάτη.


3. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λόγω της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών και των ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών,  ο Πάροχος δύναται οποτεδήποτε να μεταβάλει τους όρους παροχής υπηρεσιών που  αναγράφονται στον παρόντα ιστότοπο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκάστοτε σύμβασης. Για κάθε τέτοια μεταβολή που επέρχεται, ο Πάροχος θα ενημερώνει τον Πελάτη, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την επερχόμενη μεταβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στη σύμβαση, προκειμένου να ανατρέξει στον παρόντα ιστότοπο και να λάβει γνώση των τροποποιούμενων όρων. Σε περίπτωση που οι τροποποιούμενοι όροι αφορούν ειδικώς το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την ελάχιστη μηνιαία χρέωση ή τις μεταβλητές χρεώσεις, όπως περιγράφονται κατωτέρω, και ο Πελάτης δεν τους αποδέχεται, δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, τηρώντας προθεσμία προειδοποίησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Η καταγγελία πραγματοποιείται με τους τρόπους που προβλέπονται ανωτέρω στον όρο 2. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η αμέσως προαναφερθείσα προθεσμία προειδοποίησης, ο Πελάτης, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας του, χρεώνεται κανονικά και οι υπηρεσίες του παρέχονται βάσει του καθεστώτος που ισχύει μετά την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταγγείλει τη σύμβαση, εξυπακούεται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τις τροποποιήσεις των όρων παροχής υπηρεσιών. Η κατά τα ανωτέρω καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει είτε η σύμβαση βρίσκεται στην αρχική διάρκεια της, είτε έχει μετατραπεί σε αορίστου χρόνου κατά τα ανωτέρω.


4.  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ EMPIST ΕΠΕ

Σε περίπτωση που στη σύμβαση δεν υφίσταται ειδικότερη συμφωνία μεταξύ Παρόχου και Πελάτη αναφορικά με τον χρόνο ανταπόκρισης του Παρόχου στα προβλήματα που του αναφέρει ο Πελάτης, ισχύει ο γενικός κανόνας ότι ο Πάροχος οφείλει να ανταποκρίνεται εντός 8 ωρών από τη στιγμή της αναφοράς αυτής. Ως ανταπόκριση θεωρείται η αρχική διάγνωση του προβλήματος, δηλαδή η εργασία διερεύνησης από τον Πάροχο της αιτίας του προβλήματος.


5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει άρτια και σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικότητας τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της εκάστοτε σύμβασης, ο Πάροχος οφείλει να παρέχει αυτές προσηκόντως, συμμορφούμενος πλήρως με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο προσωπικό, για του οποίου τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εισφορές είναι υπεύθυνος ο ίδιος.

Σε περίπτωση που κατά την παροχή των υπηρεσιών προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα, τότε θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

– Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου απομακρυσμένου, επιτόπιου ή αυτοματοποιημένου ελέγχου του Παρόχου στα συστήματα του Πελάτη, δύναται να διαγνωσθεί ενδεχόμενο τεχνικό πρόβλημα, δυσλειτουργία ή υπολειτουργικότητα του δικτύου ή ενός εκ των συστημάτων του Πελάτη.

– Το αυτοματοποιημένο δίκτυο υποστήριξης και διαχείρισης του Παρόχου, ευθύς μόλις αντιληφθεί το πρόβλημα και εντός των χρόνων απόκρισης που περιγράφονται ανωτέρω στον όρο 4, τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία και επιλαμβάνονται του προβλήματος οι τεχνικοί του Παρόχου.

– Στην περίπτωση που η αποκατάσταση του προβλήματος δεν είναι δυνατή μετά την παρέμβαση του εξειδικευμένου προσωπικού του Παρόχου, ο Πελάτης ενημερώνεται για τη σοβαρότητα και τους πιθανούς κινδύνους της βλάβης. Εφόσον το πρόβλημα σε ένα πρόγραμμα- εφαρμογή είναι κατασκευαστικό, ο Πελάτης δύναται να αναθέσει στον Πάροχο την υποβολή σχετικού αιτήματος επίλυσης στον ίδιο τον κατασκευαστή, προκειμένου να διορθωθεί το πρόβλημα του συγκεκριμένου προγράμματος.

– Αίτημα επέμβασης ή επίλυσης ενδεχόμενου προβλήματος, μπορεί να υποβάλλει και ο ίδιος ο Πελάτης προς τον Πάροχο, όποτε κρίνει ο ίδιος αναγκαίο (ticket). Σε αυτήν την περίπτωση το αίτημα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Παρόχου, είτε αυτό διαβιβασθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected]. , είτε πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 2107006284 ,  είτε μέσω της εφαρμογής Deskware. Ο Πάροχος εκκινεί τη διαδικασία διάγνωσης και επίλυσης εντός του συμφωνημένου στη σύμβαση χρόνου απόκρισης, ενημερώνοντας γι’ αυτό ταυτόχρονα με e-mail τον Πελάτη.

– Στο τέλος του κάθε μήνα και εφόσον προκύπτει χρέωση πέραν της οριζομένης στην εκάστοτε σύμβαση, ο Πελάτης ενημερώνεται για τον αριθμό των επεμβάσεων που έλαβαν χώρα, δια μηνιαίας σχετικής αναφοράς που του αποστέλλει ο Πάροχος, η οποία περιέχει και την επιπρόσθετη χρέωση του όπως προβλέπεται στη σύμβαση.

Ο Πελάτης, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση, δεν δικαιούται να απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία των τεχνικών του Παρόχου στο χώρο δραστηριοποίησής του προς επίλυση των προβλημάτων του, εάν δεν έχει προγενεστέρως συνεργασθεί με τους τεχνικούς αυτούς, προκειμένου να επιλυθούν από απόσταση οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες.

Στην ειδική περίπτωση όπου απαιτηθεί επίλυση προβλήματος ενώ αυτή δεν προβλέπεται από στη σύμβαση, ή εν γένει ζητηθεί από τον Πελάτη μία υπηρεσία η οποία δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση, τότε εκείνος θα υποβάλλει το σχετικό αίτημα μέσω e-mail, και ο Πάροχος, εφόσον ανταποκριθεί σε αυτό, θα επιλύει το πρόβλημα, επιβάλλοντας τις χρεώσεις που θα συμφωνηθούν με νεότερη συμφωνία.

Ο Πάροχος, κατά την παροχή των υπηρεσιών, δύναται να λάβει γνώση προσωπικών δεδομένων, τα οποία τηρούνται από τον Πελάτη, μέσω της πρόσβασης του στα συστήματα και το μηχανολογικό εξοπλισμό του, η οποία γίνεται για τους σκοπούς της οργανωτικής υποστήριξης αυτού σε επίπεδο λογισμικού και εξοπλισμού. Τυχόν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, εφόσον υπάρξει, γίνεται πάντα με σκοπό την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων του Πελάτη.

Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία έχει υποστεί από λάθη ή παραλείψεις των τεχνικών, των υπαλλήλων και εν γένει των προστηθέντων ή των βοηθών εκπληρώσεως του Παρόχου, μόνον εφόσον η προκληθείσα ζημία οφείλεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, σε πταίσμα τους. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Πάροχο για την όποια αξίωσή του και τα πραγματικά περιστατικά που αποδεικνύουν την υπαιτιότητα που βαρύνει τα ανωτέρω πρόσωπα, έτσι ώστε να επιχειρηθεί μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση την οποία θα δύναται να διεκδικήσει και να λάβει ο Πελάτης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό το οποίο κατέβαλε για την παροχή των υπηρεσιών βάσει της σύμβασης στη διάρκεια ενός έτους. Ο Πελάτης δεν δύναται να διεκδικήσει αποζημίωση για ζημία που υπέστη και η οποία επήλθε από λόγους ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ο Πάροχος αποδεσμεύεται αυτομάτως από κάθε υποχρέωση παροχής της οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον Πελάτη, ακόμα και αυτής της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά το διάστημα που θα απαιτηθεί για να μεταφερθεί ο Πελάτης σε νέο Πάροχο. Κατ’ εξαίρεση, και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη, ο Πάροχος δύναται, κατά απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να παρέχει σε εκείνον υποστηρικτικές υπηρεσίες στο μεσοδιάστημα από τη λύση της σύμβασης μέχρι να μεταβεί σε νέο πάροχο, αλλά υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) η χρονική διάρκεια της παροχής των υποστηρικτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα από  τη λύση της σύμβασης,  β) η χρέωση για υποστηρικτικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται σε υπογραφείσα σύμβαση με τον Πελάτη πραγματοποιείται βάσει νεότερης ειδικής συμφωνίας, μετά από προσφορά του Παρόχου. Η αποστολή τυχόν προσφοράς από τον Πάροχο για την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτική.

Ο Πάροχος δεν υπέχει καμία υποχρέωση προς τον Πελάτη από την παροχή των υπηρεσιών, εάν ο τελευταίος δεν τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, όπως αυτές συμπληρώνονται και εξειδικεύονται με τους παρόντες όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκάστοτε σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ τους.

Ο Πάροχος δεν υπέχει έναντι του Πελάτη ευθύνη για ζημίες, απώλειες ή έξοδα που τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις τρίτων προμηθευτών ή προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου, των παρόχων φιλοξενίας cloud, των κατασκευαστές υλικού ή παρόχων προγραμμάτων- λογισμικού, ανεξάρτητα από το αν ο Πάροχος έχει συστήσει ή παραπέμψει σε τέτοιους τρίτους.

Ο Πάροχος δεν υπέχει έναντι του Πελάτη ευθύνη για ζημίες, απώλειες ή έξοδα που τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με την αδυναμία του Πελάτη να ακολουθήσει τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας, να συντηρήσει σωστά τα συστήματά του ή να λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία των συστημάτων του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση.

Ο Πάροχος δεν φέρει έναντι του Πελάτη ευθύνη για ζημιές, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με αλλαγές στα συστήματα ή την υποδομή του Πελάτη που έγιναν χωρίς την προηγούμενη έγκριση ή γνώση του (του Παρόχου). Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται χωρίς τη γνώση του Παρόχου μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες.

O Πάροχος, για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) των αρχείων- δεδομένων του Πελάτη χρησιμοποιεί προγράμματα- εφαρμογές- λογισμικά τρίτων κατασκευαστών, που αναφέρονται στον όρο 6, από τα οποία δημιουργούνται και στα οποία και διατηρούνται τα αντίγραφα αυτά. Ο Πάροχος αν και έχει ελέγξει την ποιότητα του λογισμικού των προγραμμάτων- εφαρμογών των τρίτων κατασκευαστών για τη δημιουργία του (back-up), δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για την πιστότητα και τα τυχόν λάθη του. Ο Πάροχος δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα εν λόγω προγράμματα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται «ως έχουν» και ο Πελάτης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο για την καταλληλότητα και την απόδοσή τους. Συναφώς ο Πάροχος και οι προγραμματιστές του σε καμία περίπτωση δεν υπέχουν κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε ζημιάς που θα οφείλεται σε ελάττωμα ή βλάβη των προγραμμάτων αυτών.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι πριν τη σύναψη της σύμβασης με τον Πάροχο, και αναφορικά με τα λογισμικά – εφαρμογές των τρίτων κατασκευαστών (Acronis, Microsoft κλπ), έχει λάβει γνώση των όρων και των προϋποθέσεων με τις οποίες οι εν λόγω τρίτοι κατασκευαστές παρέχουν τη χρήση των λογισμικών- εφαρμογών τους, όπως οι όροι αυτοί είναι ανηρτημένοι στους επίσημους ιστοτόπους τους.

Σε περίπτωση δε δυσλειτουργίας των προγραμμάτων αυτών ή παύσης της λειτουργίας τους, ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη αλλοίωση ή απώλεια των αρχείων- δεδομένων του Πελάτη. Συναφώς, ο Πάροχος ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων που ενδέχεται να προκληθεί από την προσπάθεια επίλυσης προβλήματος ή τυχόν λάθος στην πολιτική ασφάλειας ή από τεχνική δυσλειτουργία της επαναφοράς στο σύστημα αντιγράφων ασφαλείας του Πελάτη. Διευκρινίζεται ότι ενδεχόμενη ανάμιξη του Παρόχου, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη διαχείριση του back up του Πελάτη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιώσει ευθύνη του Παρόχου για την τήρηση του back up του Πελάτη ή να θεμελιώσει την οποιαδήποτε αξίωση του Πελάτη, και από οποιαδήποτε αιτία, κατά του Παρόχου αναφορικά με την τήρηση του back up.

O Πάροχος, για την παροχή των υπηρεσιών διαδικτυακής ασφάλειας (cyber security)  χρησιμοποιεί τα προγράμματα- εφαρμογές- λογισμικά τρίτων κατασκευαστών, που αναφέρονται στον όρο 6.


6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ο Πάροχος χρησιμοποιεί τα κάτωθι προγράμματα (λογισμικά, εφαρμογές) τρίτων εταιρειών- κατασκευαστών:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΚΟΠΟΣ

Veeam Backup & Replication

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up)

Datto Backupify

Ομοίως

Datto File Protection

Ομοίως

Acronis Cloud Backup

Ομοίως

Ηuntress

Υπηρεσίες ασφαλείας (security)

SentinelOne

Ομοίως

Arctic Wolf

Ομοίως

KnowBe4

Ομοίως

ID Agent – Dark Web

Ομοίως

Nessus – Tenable.io

Ομοίως

Paessler

Διαχείριση υπολογιστών, διάγνωση προβλημάτων  και απομακρυσμένη πρόσβαση

Deskware

Ομοίως

Kaseya VSA

Ομοίως

Liongard

Ομοίως

Screen Connect

Ομοίως

Teamwork

Ομοίως

Keeper

Password Manager

Ο Πάροχος δύναται να χρησιμοποιήσει μόνο ορισμένα από τα ανωτέρω προγράμματα, καθώς και επιπρόσθετα που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω, για την παροχή των υπηρεσιών του, εφόσον κρίνει ότι με αυτά μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμα καλύτερα στην παροχή των υπηρεσιών του προς τον Πελάτη.


7.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης οφείλει κατά την κατάρτιση της σύμβασης να δηλώσει στον Πάροχο τον ακριβή εξοπλισμό του, σε αριθμό συσκευών και τεχνικά χαρακτηριστικά, για τον οποίο θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες.

Ο Πάροχος δύναται να αντλήσει τις πληροφορίες για τον εξοπλισμό του Πελάτη ή για το νέο εξοπλισμό που τυχόν ο Πελάτης προμηθευτεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με ίδια μέσα, τα οποία είναι γνωστά στον Πελάτη και τυγχάνουν την εγκρίσεώς του. Σε περίπτωση που ο Πάροχος διαπιστώσει, από τις πληροφορίες που αντλεί για τα συστήματα του Πελάτη στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ότι ο Πελάτης απέκτησε νέο εξοπλισμό, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στον δηλούμενο από εκείνον εξοπλισμό στη σύμβαση, μπορεί κατά απόλυτη κρίση του και ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια του:  α) είτε να παύσει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών και να λύσει τη σύμβαση αμέσως και αζημίως για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, β) είτε να αποδεχθεί αυτή τη μεταβολή στον εξοπλισμό του Πελάτη και να μην απαιτήσει την καταβολή επιπλέον τιμήματος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, γ) είτε να αποδεχθεί αυτή τη μεταβολή στον εξοπλισμό του Πελάτη επιβάλλοντας του όμως τις ανάλογες χρεώσεις όπως αυτές συμφωνούνται στην εκάστοτε σύμβαση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πάροχος θα αποστέλλει τιμολόγιο στον Πελάτη με τις επιπλέον ανάλογες χρεώσεις. Με την πληρωμή  του τιμολογίου από τον Πελάτη θα τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των επιπλέον αυτών χρεώσεων από εκείνον. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλει τις επιπλέον χρεώσεις, ο Πάροχος θα προβαίνει σε άμεση διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών θέτοντας του συνάμα σύντομη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να εξοφλήσει τις επιπλέον χρεώσεις ώστε να επανεκκινήσει η παροχή των υπηρεσιών. Σε περίπτωση όμως που δεν πράξει το τελευταίο ο Πελάτης, τότε ο Πάροχος θα παύει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών και θα λύει τη σύμβαση, διατηρώντας συνάμα κάθε αξίωση του κατά του Πελάτη για την παραβίαση της σύμβασης και την απόκρυψη του νέου εξοπλισμού.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιεί εγκαίρως τον Πάροχο για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό προς την παρεχόμενη υπηρεσία και να μην επιτρέπει την επέμβαση τρίτου στον εξοπλισμό, από την στιγμή της διαπίστωσης του προβλήματος. Σε περίπτωση που μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, τρίτος, μη εξουσιοδοτημένος εγγράφως από τον Πάροχο, αποδεικνύεται ότι έχει επιχειρήσει να επιλύσει αυτό, τότε ο Πάροχος δικαιούται να απέχει από την επίλυση του προβλήματος.

Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή στους τεχνικούς του Παρόχου, ακόμα και να παρέχει πλήρη πρόσβαση στα συστήματά του, αν αυτό απαιτηθεί από τους τεχνικούς του Παρόχου για την επίλυση του προβλήματος.

Ο Πελάτης πέραν των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στη σύμβαση, αναλαμβάνει και τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους τρίτους κατασκευαστές των προγραμμάτων- λογισμικών- εφαρμογών που αναφέρονται στον όρο 6, τα οποία χρησιμοποιεί ο Πάροχος για την παροχή των υπηρεσιών του, όπως αυτές περιγράφονται στους κατωτέρω ιστοτόπους αντιστοίχως:

https://www.acronis.com/en-us/support/platform-terms-conditions.html

https://www.acronis.com/en-us/support/eula.html

https://www.veeam.com/eula.html

https://www.backupify.com/legal/terms-of-use

https://www.datto.com/legal/terms-of-use

https://www.huntress.com/terms-of-use

https://www.sentinelone.com/legal/terms-of-service/

https://www.sentinelone.com/legal/privacy-policy/

https://arcticwolf.com/terms-of-use/

https://www.knowbe4.com/product-privacy-notice

https://www.idagent.com/terms-of-use/

https://www.tenable.com/privacy-policy

https://www.paessler.com/company/terms

https://deskware.com/terms-of-service/

https://www.kaseya.com/legal/website-terms-of-use/

https://www.liongard.com/terms-of-use/

https://www.connectwise.com/company/privacy-policy

https://www.teamwork.com/legal/terms-of-service/

https://www.lastpass.com/legal-center/terms-of-service/business

Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των όρων της σύμβασης και των παρόντων, με τους όρους των κατασκευαστή ενός τρίτου προγράμματος- λογισμικού, υπερισχύουν οι όροι του τελευταίου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στις ανωτέρω ιστοσελίδες, των οποίων ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αναλαμβάνει την τήρηση τους.

Ο Πελάτης, ως τελικός χρήστης του λογισμικού των προγραμμάτων- εφαρμογών των τρίτων κατασκευαστών, στο οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία-δεδομένα του, τα οποία μπορεί να εμπεριέχουν και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, απόρρητα στοιχεία της επιχείρησης του, το πελατολόγιο κλπ, υποχρεούται, αμέσως μετά την εγκατάσταση των προγραμμάτων αυτών, να αποκλείσει την πρόσβαση στο λογισμικό σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Παρόχου.


8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Πάροχος δεν έχει καμία ευθύνη εάν το λογισμικό, τα συστήματα και το εντός αυτών πληροφοριακό υλικό του Πελάτη βλάπτει πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Ο Πάροχος στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, και κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας με τον Πελάτη, εγκαθιστά προγράμματα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών στα συστήματα του Πελάτη, για την εγκατάσταση των οποίων απαιτείται η αποδοχή των όρων του εκάστοτε κατασκευαστή (check box). Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο Πάροχος αποδέχεται τους σχετικούς όρους, στους οποίους ενδέχεται να εμπεριέχονται μεταξύ άλλων και σχετικές ρήτρες για τα πνευματικά δικαιώματα και τη διανοητική ιδιοκτησία τρίτων, στο όνομα και για λογαριασμό του Πελάτη, καθώς, όπως είναι ευνόητο, η εγκατάσταση των προγραμμάτων αυτών αφορά τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή διανοητικής ιδιοκτησία τρίτων, την ευθύνη φέρει εξ’ ολοκλήρου ο Πελάτης και σε περίπτωση που ο Πάροχος πληροφορηθεί ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, η σύμβαση λύεται αμέσως και αυτοδικαίως και τυχόν καταβληθείσα αμοιβή παραμένει εις χείρας του Παρόχου ως αποζημίωση για τη λύση της σύμβασης εξ’ αυτού του λόγου και με υπαιτιότητα του Πελάτη. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία, θετική ή αποθετική, που υπέστη ή θα υποστεί ο Πάροχος από την έκθεσή του λόγω του μη νόμιμου υλικού που του παρέδωσε ο Πελάτης, καθώς επίσης και να καλύψει αδιαμαρτύρητα κάθε δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί ο Πάροχος, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για το υλικό που παρέδωσε ο Πελάτης σε αυτόν.

Συναφώς με τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι τυχόν διατύπωση από τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες του Παρόχου ή τους εν γένει τρίτους προστηθέντες του, επ’ ευκαιρία των παρεχόμενων υπηρεσιών, άποψης αναφορικά με το νομικό καθεστώς των εγκαθιστούμενων προγραμμάτων ως προς τα πνευματικά δικαιώματα ή τη διανοητική ιδιοκτησία (licensing), είναι αυστηρά προσωπική εκείνου που τη διατυπώνει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει τον Πάροχο ή ότι ο Πάροχος δεσμεύεται από αυτήν. Ο Πάροχος δεν παρέχει επ’ ουδενί υπηρεσίες ερμηνείας του νομικού καθεστώτος των εγκαθιστούμενων προγραμμάτων ως προς τα πνευματικά δικαιώματα ή τη διανοητική ιδιοκτησία (licensing) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για την οποιαδήποτε ζημία συμβεί στον Πελάτη που υιοθέτησε για τα ζητήματα αυτά προσωπικές απόψεις υπαλλήλων, συνεργατών του ή τρίτων προστηθέντων του.

Συναφώς και ρητώς συμφωνείται ότι ο Πάροχος ουδεμία ευθύνη φέρει από παράνομο περιεχόμενο που τυχόν βρεθεί στις εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό του Πελάτη. Ως τέτοιο περιεχόμενο, όλως ενδεικτικά, αναφέρονται η χρήση παράνομου λογισμικού, η παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτά ορίζονται στο ν. 2121/1993, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, η παραβίαση δικαιωμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), καθώς και των ν. 2472/1997, 3471/2006, 3783/2009, 3917/2011 όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν ή τροποποιούνται- αντικαθίστανται, και γενικώς, περιεχόμενο που εμπίπτει στο πλέγμα διατάξεων των ποινικών νόμων και τους πλέγματος της νομοθεσίας για τη διανοητική, πνευματική καθώς και βιομηχανική ιδιοκτησία. Για όλα τα παραπάνω, συμφωνείται από τώρα ότι, σε περίπτωση που ανακριτική ή  εισαγγελική αρχή ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο από τον Πάροχο σχετικά με δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενο πλαίσιο, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη, αυτός θα παραδώσει άμεσα κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, ούτε ο τελευταίος θα μπορεί να διατηρεί αξιώσεις κατά του Παρόχου για την προαναφερθείσα παράδοση ζητηθέντων στοιχείων.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των παρεχόμενων υπηρεσιών του Παρόχου ή σχετιζόμενα με αυτές (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επί βάσεων δεδομένων διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επί σχεδίων, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία και κάθε άλλη μορφή καταχωρημένων ή μη καταχωρημένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και όλα τα αντίγραφά αυτών, παραμένουν και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Παρόχου. Οι όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν παρέχουν στον Πελάτη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες του Παρόχου και όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς εδώ αναφερθεί, διατηρούνται από τον Πάροχο.


9. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Το λογισμικό των προγραμμάτων- εφαρμογών των τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιεί ο Πάροχος για την παροχή των υπηρεσιών στον Πελάτη, ανήκει σε αυτούς τους κατασκευαστές-τρίτες εταιρείες, οι οποίες απαιτούν την καταβολή τιμήματος για να παράσχουν τις σχετικές άδειες χρήσης του και την υποπαραχώρηση λειτουργιών του στον Πάροχο. Προκειμένου ο Πάροχος να διευκολύνει τον Πελάτη ώστε να απολαμβάνει απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών, δηλαδή χρήση του εν λόγω λογισμικού χωρίς διακοπές, προβαίνει αρχικά ο ίδιος (ο Πάροχος) σε αγορά των αδειών χρήσης του λογισμικού, τις οποίες στη συνέχεια παραχωρεί έναντι τιμήματος στον Πελάτη. Η προηγούμενη ενέργεια του Παρόχου εξαντλείται απλώς και μόνον στην παραχώρηση στον Πελάτη των αδειών χρήσης του λογισμικού και σε καμία περίπτωση ο Πάροχος δεν αποθηκεύει, διατηρεί ή εν γένει επεξεργάζεται τα αρχεία- δεδομένα του Πελάτη, τα οποία αποθηκεύονται και διατηρούνται αποκλειστικά στις εφαρμογές των τρίτων αυτών εταιρειών-κατασκευαστών του λογισμικού. Εξ αυτού, και όπως ρητώς και ειδικώς προβλέπεται κατωτέρω, σε περίπτωση που ο Πελάτης παραλείψει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι πρόσβαση στα αρχεία-δεδομένα του έχει μόνο ο ίδιος, ως υπεύθυνος για την προστασία τους και εκτελών την επεξεργασία τους, ο Πάροχος δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη εάν τυχόν τα δεδομένα που εμπεριέχονται στα εν λόγω αρχεία παραβιασθούν ή εν γένει υποστούν παράνομη επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Πελάτης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, και εν γένει λύση αυτής με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αποδέχεται ότι: α) προκειμένου να μην έχει προβλήματα με τη διαχείριση των αρχείων-δεδομένων της επιχείρησης του, που στο σύνολο τους θα είναι αποθηκευμένα και θα διατηρούνται στις υπηρεσίες cloud του λογισμικού των ανωτέρω τρίτων εταιρειών-κατασκευαστών, που απαιτούν πληρωμή άδειας χρήσης για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών τους, θα απευθύνεται στους επίσημους ιστότοπους και στις υπηρεσίες υποστήριξης των τρίτων αυτών εταιρειών ώστε να αντλήσει αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία συνέχισης της πρόσβασης του στο λογισμικό- προγράμματα τους, καθώς και πληροφόρηση για το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμένουν αποθηκευμένα τα αρχεία-δεδομένα της επιχείρησης του στις υπηρεσίες τους. β) ουδεμία αξίωση θα έχει κατά του Παρόχου να πράξει ο ίδιος γι’ αυτόν τις προαναφερθείσες ενέργειες για τη διαφύλαξη των αρχείων-δεδομένων της επιχείρησης του.  γ) αναγνωρίζει ότι άπαξ και καταγγελθεί ή εν γένει λυθεί η σύμβαση, ουδεμία ευθύνη μπορεί να αναζητήσει από τον Πάροχο για τυχόν απώλεια των αρχείων-δεδομένων της επιχείρησης του ή τυχόν περιορισμούς στην πρόσβαση του σε αυτά που θα τίθενται από τις τρίτες κατασκευάστριες εταιρείες του λογισμικού. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη, που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το λογισμικό των προγραμμάτων- εφαρμογών των τρίτων κατασκευαστών.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι πριν τη σύναψη της σύμβασης με τον Πάροχο, και αναφορικά με τα λογισμικά – εφαρμογές των τρίτων κατασκευαστών (Acronis, Microsoft κλπ), έχει λάβει γνώση των όρων και των προϋποθέσεων με τις οποίες οι εν λόγω τρίτοι κατασκευαστές παρέχουν τη χρήση των λογισμικών- εφαρμογών τους, όπως οι όροι αυτοί είναι ανηρτημένοι στους επίσημους ιστοτόπους τους.

Συναφώς με τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι τυχόν διατύπωση από τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες του Παρόχου ή τους εν γένει τρίτους προστηθέντες του, επ’ ευκαιρία των παρεχόμενων υπηρεσιών, άποψης αναφορικά με το νομικό καθεστώς των εγκαθιστούμενων προγραμμάτων ως προς τα πνευματικά δικαιώματα ή τη διανοητική ιδιοκτησία (licensing), είναι αυστηρά προσωπική εκείνου που τη διατυπώνει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει τον Πάροχο ή ότι ο Πάροχος δεσμεύεται από αυτήν. Ο Πάροχος δεν παρέχει επ’ ουδενί υπηρεσίες ερμηνείας του νομικού καθεστώτος των εγκαθιστούμενων προγραμμάτων ως προς τα πνευματικά δικαιώματα ή τη διανοητική ιδιοκτησία (licensing) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για την οποιαδήποτε ζημία συμβεί στον Πελάτη που υιοθέτησε για τα ζητήματα αυτά προσωπικές απόψεις υπαλλήλων, συνεργατών του ή τρίτων προστηθέντων του.

Συναφώς και ρητώς συμφωνείται ότι ο Πάροχος ουδεμία ευθύνη φέρει από παράνομο περιεχόμενο που τυχόν βρεθεί στις εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό του Πελάτη. Ως τέτοιο περιεχόμενο, όλως ενδεικτικά, αναφέρονται η χρήση παράνομου λογισμικού, η παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτά ορίζονται στο ν. 2121/1993, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, η παραβίαση δικαιωμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), καθώς και των ν. 2472/1997, 3471/2006, 3783/2009, 3917/2011 όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν ή τροποποιούνται- αντικαθίστανται, και γενικώς, περιεχόμενο που εμπίπτει στο πλέγμα διατάξεων των ποινικών νόμων και τους πλέγματος της νομοθεσίας για τη διανοητική, πνευματική καθώς και βιομηχανική ιδιοκτησία. Για όλα τα παραπάνω, συμφωνείται από τώρα ότι, σε περίπτωση που ανακριτική ή  εισαγγελική αρχή ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο από τον Πάροχο σχετικά με δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενο πλαίσιο, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη, αυτός θα παραδώσει άμεσα κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, ούτε ο τελευταίος θα μπορεί να διατηρεί αξιώσεις κατά του Παρόχου για την προαναφερθείσα παράδοση ζητηθέντων στοιχείων.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των παρεχόμενων υπηρεσιών του Παρόχου ή σχετιζόμενα με αυτές (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επί βάσεων δεδομένων διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επί σχεδίων, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία και κάθε άλλη μορφή καταχωρημένων ή μη καταχωρημένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και όλα τα αντίγραφά αυτών, παραμένουν και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Παρόχου. Οι όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν παρέχουν στον Πελάτη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες του Παρόχου και όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς εδώ αναφερθεί, διατηρούνται από τον Πάροχο.


10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.

Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει ανάμεσα σε Πάροχο και Πελάτη, σε σχέση με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, ή σε σχέση με δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από αυτήν, θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, την αρμοδιότητα των οποίων τα μέρη ρητά αποδέχονται.

Ο Πελάτης επιτρέπει στον Πάροχο να αναφέρει και να παρουσιάζει αυτόν στο πελατολόγιο του, στην ιστοσελίδα ή στο διαφημιστικό έντυπο αυτού, πάντα με θετική προβολή και σε καμία περίπτωση προβάλλοντας εσωτερικές πληροφορίες του Πελάτη.

Η τροποποίηση της σύμβασης είναι δυνατή μόνο κατόπιν νεότερης συμφωνίας μεταξύ Πελάτη και Παρόχου, για την κατάρτιση της οποίας ορίζεται αποκλειστικώς έγγραφος και βέβαιης χρονολογίας τύπος.

Ο Πελάτης απαγορεύεται να εκχωρεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Παρόχου. Τυχόν τέτοια εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Παρόχου θεωρείται άκυρη και δεν δεσμεύει αυτόν.

Η εκάστοτε σύμβαση δεσμεύει και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους Πελάτη και Παρόχου.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των ανωτέρω όρων παροχής υπηρεσιών: 16-06-2023